menu

Vanliga frågor & bra länkar

Vanliga frågor

Här har vi samlat svaren på många av de frågor vi ofta får. Klicka på frågan för att se svaret.

1. Om man är resident i Spanien måste man då byta sitt svenska körkort till ett spansk och hur går man då tillväga?

Behöver bytas när det ska förnyas för när man är permanent bosatt i Spanien man inte förnya sitt svenska körkort.

Man gör bytet hos DGT, Dirección General de Tráfico, i Málaga. Det tar ca två månader. Under tiden får man ett tillfälligt körkort.

2. Vad betyder SINK-skatt?

SINK betyder särskild inkomstskatt för utlandsbosatta. Skatten, som uppgår till 25 % av inkomsten, gäller i stort sett alla som bor utomlands och är skattemässigt utskrivna från Sverige men som har en inkomst från Sverige. Normalt är det pension som kan komma ifråga. Den som betalar ut pensionen till en som bor utomlands drar 25 % i skatt. Inkomsten behöver inte deklareras i Sverige men i det land man bor och är skattskriven.

För dig som bor och skattar i Spanien deklareras bruttopensionen i Spanien. När den spanska deklarationen är inlämnad och betald, ska en kopia skickas till svenska skatteverket för återbetalaning av den dubbelt betalda skatten.

3. Ca ett halvår efter vi köpt en fastighet i Spanien fick vi ett brev där man krävde att vi skulle betala en högre stämpelskatt. Kan det vara så?

Den spanska stämpelskatten beräknas på det högsta beloppet av den faktiska köpeskillingen och det av myndigheten beräknade marknadsvärdet. Detta värde beräknas på taxeringsvärdet multiplicerat med kommunens koefficient. Om taxeringsvärdet är 100.000 euro och kommunens koefficient är 1,3 har myndigheterna bestämt ett beräknat marknadsvärde om 130.000 euro. Om du betalt stämpelskatt på faktisk köpeskilling kommer du att få betala en bit till om myndigheternas bedömning är att det redovisade värdet är för lågt. Kontrollera därför alltid vad det beräknade marknadsvärdet är.

4. Hur förnyar jag mitt svenska pass?

Att förnya sitt pass när man som svensk bor utomlands kan vara dyrt. Därför rekommenderar UD alla svenskar som bor utomlands att söka pass/ID-kort vid besök hemma i Sverige. Det är viktigt att man i förväg kontaktar den polismyndighet man avser uppsöka och hör efter med dem vilka dokument man ska ha med sig, om polismyndigheten har drop in eller om man måste boka en tid i förväg.

Att ansöka om pass hemma i Sverige kostar 350 kr och nationellt ID-Kort kostar 400 kr. Det går numera normalt snabbt att få pass/ID-kort i Sverige, och tar oftast bara några dagar.

Om man inte har möjlighet att ansöka om pass/ID kort hemma i Sverige kan man göra det på en Svenska Ambassaden i Madrid. Kontakta ambassaden för att se vilka dokument man ska ha med sig och om man behöver boka tid i förväg.

Att priset är så pass mycket högre utomlands (motsvarande 1 400 kr för pass och nationella ID-kort, samt motsvarande 1 600 kr för provisoriskt pass) beror på att kostnaderna för inhyrd passapparatur, IT-plattform, personal, lokaler, transporter etc är dyrare utomlands. Kostnaderna är beräknade av UD:s planerings- och budgetenhet och baseras på faktiska kostnader för allt som krävs för att kunna erbjuda denna tjänst utom riket.

Om man endast är i Sverige kort tid och inte hinner vänta på passet kan man ansöka om pass/ID-kort hos polismyndighet enligt ovan, och då begära att passet sänds till ditt närmaste utlandsmyndighet för utlämning där. Man får då betala en utlämningsavgift på ambassaden motsvarande 150 kr.

5. Hur gör jag när jag vill ta ut min allmänna pension när jag bor och är resident i Spanien?

För utländsk medborgare, t.ex. svensk, och resident i Spanien, gäller att man lämnar in sin pensionsansökan för intjänad pension utomlands, till Seguridad Social i Spanien, med information om arbeten i andra länder. Ansökan skickas sedan till berörda länder och efter behandling skickas de tillbaka till Spanien för beslut.

Pension som har intjänats i Spanien kan tas ut först från uppnådd pensionsålder som f.n. är 65 år. Spanien tillåter inte att man arbetar när man har sökt och fått pension.

6. Jag bor i Spanien och har en bostad i Spanien. Hur kommer den att beskattas i Spanien?

Den som inte är skatteresident i Spanien utan bara äger en semesterbostad i Spanien ska deklarera denna på följande sätt:

Används bostaden enbart för privat bruk, så betalar man en schablonintäkt för innehavet. Detta belopp beräknas med taxeringsvärdet som grund.

Hyrs bostaden ut ska hyresinkomsten deklareras i Spanien. Avdrag mot denna inkomst får göras för de kostnader du haft i samband med uthyrningen, t.ex. el, vatten, communidadavgit, försäkringar, räntor.

Används bostaden både privat och för uthyrning, deklareras inkomsten för uthyrningen med avdrag för kostnader motsvarande uthyrningsperioden och övrig del av året deklareras för privat bruk.

7. Vilka skatter betalar man i Spanien?

Resident person betalar skatter som i stort påminner om svenska skatter. Det är inkomstskatt som är baserad inkomsten där skatten kan variera mellan 0-45 % av inkomsten, det är kapitalvinstskatt (fd reavinstskatt) som normalt är 22-24 % av vinsten. Skatteskalan skiljer sig mellan länderna på så vis att låginkomsttagare betalar ingen eller låg skatt i Spanien medan höginkomsttagaren i Spanien har låg marginalskatt.

Person som inte är resident i Spanien betalar skatt baserad på ägd bostad (lägenhet eller villa) i Spanien samt kapitalvinstskatt om normalt 19 % vid avyttring av bostaden samt inkomstskatt om bostaden hyrs ut.

8. Hur stor är arvs- och gåvoskatten i Spanien?

Varje region (det finns 17 plus en region för de som bor utomlands) beslutar om sin arvs- och gåvoskatt. Skatten beror således på var man bor och var bostaden är belägen. Vissa regioner har helt tagit bort arvs- och gåvoskatten. De övriga regionerna skatten f.n. har helt olika system. I t ex Andalusien där många svenskar bor är skatten f.n. 0-36,5 % med ett fribelopp om 1 miljon euro per närstående arvinge.

Arv efter resident person beskattas i Spanien för all kvarlåtenskap som ägs i hela världen. Icke resident person arvsbeskattas i Spanien för egendom som finns i Spanien, normalt enbart ägd bostad.

9. Var betalar jag skatt på pension när jag flyttar till Spanien?

Person som icke är skattemässigt utflyttad från Sverige betalar alltid full inkomstskatt i Sverige. Om Spanien anser att personen även är skattemässigt boende i Spanien ska full spansk inkomstskatt betalas. Avräkning sker mellan länderna varför skatt kommer att utgå enligt det högsta uttaget vilket normalt är i Sverige.

Om personen är skattemässigt utflyttad från Sverige ska den som betalar ut inkomsten dra en skatt om 25 %, sk SINK-skatt och man ansöker om den i Sverige. Deklaration av inkomsten ska inte göras i Sverige.

För skattemässigt bosatta svenskar i Spanien, deklarerars inkomst och betalas skatt i Spanien. Därefter regleras den ev. dubbelt betalda skatten med återbetalning från Sverige. För detta krävs att svenska skatteverket får en kopia av den spanska deklarationen och betalningen av skatten. Den som får pension från offentlig anställning betalar enbart skatt på denna pension i det land där man haft sin offentliga anställning (dvs Sverige) och då med 25 % SINK-skatt.

Direktpension från svenskt företag beskattas enbart i Spanien.

10. Var ska jag skatta för min aktieförsäljning?

Sverige har tecknat skatteavtal med de flesta andra länder för att undvika att en aktieavyttring beskattas i två länder. Enligt skatteavtalet mellan Sverige och Spanien övergår beskattningsrätten från Sverige till Spanien på utflyttningsdagen. De flesta andra skatteavtal ger Sverige en beskattningsrätt upp till fem eller tio år efter utflyttningsdatum. Kapitalvinstskatten i Spanien är normalt 22-24 % beroende på vinstens storlek.

Om du är resident i Sverige, har Sverige all rätt till kapitalvinstskatt vid värdepappersaffärer.

11. Hur stor är kapitalvinsten i Spanien på fastighetsavyttringar?

Kapitalvinstskatten i Spanien (värdepapper etc) är 22-24 %. För bostäder (villa, radhus, lägenhet) finns specialregler. T.ex för de som är residenta, har fyllt 65 år, innehaft bostaden som fast boende i minst 3 år, är befriade från reavinstskatt.

För icke residenta gäller att det vid avyttring innehålls en preliminär skatt på 3 % av köpeskillingen. Beloppet har man tillgodo när reavinstdeklarationen görs, skatten blir 19 %.

Dessutom finns en avgift att betala för den som säljer sin bostad. Varje säljare ska till kommunen där fastigheten är belägen erlägga en s.k.Plusvalia. Avgiftens storlek beror på markens taxeringsvärde och innehavstidens längd. Ska deklareras inom en månad efter avyttringen.

12. Hur stor är förmögenhetsskatten i Spanien?

År 2008 tog Spanien bort förmögenhetsskatten. Det återinfördes den 31 dec 2011 och gäller fortfarande (2017). Det finns ett fribelopp om 1.000.000 euro, varav 300.000 euro för permanentbostaden och 700.000 euro för övriga tillgångar. Skatteskalan är sedan 0,2 till 2,5% av förmögenheten.

13. Varför är det så viktigt att ha ett spanskt testamente?

Ett testamente fyller vissa uppgifter. Det är ett bra sätt att visa hur den avlidne vill att hans egendom ska fördelas när han gått bort. Det är ett bra sätt får spanska myndigheten att snabbt få ett avslut på arvssituationen. Dödsbobegreppet finns inte i Spanien. Betyder således att arvskifte måste göras och arvsskatt betalas innan äganderätten kan övergå från den avlidne till arvsmottagaren. Ett svenskt testamente gäller i Spanien. Men det går betydligt snabbare om ett spanskt testamente finns.

Med den nya EU-förordningen, som trädde i kraft den 17 augusti 2015, gäller arvslagen i det land där man är bor och är skriven, om inget annat angetts i testamente. Tidigare gällde medborgarlandets arvsregler, men där har det nu förändrats. Det är därför viktigt att man skriver in i testamentet vilket lands lag som ska gälla om annat än det som anges i lagen. Observera att det endast gäller arvsordning inte beskattning. Beskattning av de tillgångar som ärvs och finns i Spanien, beskattas också i Spanien.

14. Vad bör man som arvtagare tänka på?

En viktig sak att tänka på är vad den avlidne vill bli begraven, i Sverige eller i Spanien. Tänk på att dödsbobegreppet inte finns i Spanien. Arvet måste fördelas och arvsskatt erläggas innan äganderätten övergår. Om den avlidne har ett bankkonto i Spanien kan detta inte användas innan det är klarlagt vem som ärvt kontot och arvsskatt har erlagts. En bostad kan inte belånas eller avyttras av arvingarna innan arvsskatt erlagts och det är klarlagt vilken som ärver egendomen. Tänk således på att arvsskatt måste erläggas utan att kunna utnyttja egendomen i fråga.

15. Vad är NIEnummer?

NIE nummer är ett spanskt personnummer. Alla som köper, säljer eller ärver en bostad eller startar ett företag i Spanien måste ha ett spanskt personnummer. Detta erhålles från spanskt konsulat eller ambassad. Den som vistas i Spanien kan även få detta hos nationalpolisen som finns på de flesta större orter. NIE-numret har inget med skattskyldighet att göra.

16. Vad betyder resident resp icke resident?

Den som bor minst halva året, 185 dagar, i Spanien anses vara resident i Spanien. Det medför en skyldighet att deklarera sina inkomster i Spanien. För att förtydliga sin vistelse kan man hos nationalpolisen ansöka om residencia.

Den som bor mindre än halva året i Spanien är icke resident. Om en icke resident person vill ha ett bankkonto i Spanien måste man från nationalpolisen få ett intyg som visar att man icke är resident. Detta behövs för att banken ska veta hur räntor ska beskattas.

17. Får man som svensk starta företag i Spanien?

Alla EU-medborgare har en laglig rätt att arbeta som anställd eller starta företag i Spanien. Företagsformerna påminner om de svenska, enskild firma, handelsbolag och aktiebolag. Minimikapitalet för ett aktiebolag är 3.000 euro. Det räcker med en person som ägare och styrelseledamot. Att starta en enskild firma tar ca en dag medan ett aktiebolag tar ca två månader. När man driver ett företag måste man tillhöra den spanska försäkringskassan och betala en avgift om ca 300 € per månad. Någon lönebaserad avgift förekommer inte för den som driver och äger företaget till minst 34 %.

18. När ska de olika skatterna betalas i Spanien?

Se tabell här >>

19. Varför ska man skriva in sig i kommunen trots att man inte är resident i Spanien?

Som inskriven i kommunen har man rösträtt i kommunalval.

Kommunen får staliga bidrag för sina invånare. Detta är viktigt för kommunens planering av infrastruktur, sjukvård, skolor och annan offentlig service.

Bra länkar

Ordlista

Comunidad de proprietarios
Samfällighet
Escritura de compraventa
Lagfart fastighetsköp/avyttring.
Escritura de Constitución
Reg.bevis/bolagsordning
IBI (Impuesto sobre Bienes inmuebles)
Kommunal fastighetsskatt
Impuesto sobre la renta de las personas fisicas
Privat inkomstskatt
Impuesto sobre el patrimonio
Förmögenhetsskatt
Impuesto sobre sucesiones y donaciones
Arvs- och gåvoskatt
Impuesto sobre sociedades
Bolagsskatt
IVA
Moms
Licencia de Apertura
Skatt på öppningstillstånd för rörelse.
Modulbeskattning
Schablonbeskattning för enskilda firmor.
NIE-nummer
Personnummer för icke spanska medborgare.
Nota Simple
Utdrag ur fastighets- och handelsregistret.
Plusvalía
Beräknad värdestegring på marken.
Residencia
Intyg för bofast utländsk medborgare.
Resident
Bosatt i Spanien och är utskriven från tidigare hemvist.
SINK-skatt
Särskild inkomstskatt för utlandsbosatta.
S.A. Sociedad Anonima
Aktiebolag minimikapital 60.000 euro.
S.L. Sociedad Limitada
Kapitalbolag minimikapital 3.000 euro.
Statlig direkt skatt
Skatt på inkomst, förmögenhet, realisationsvinst.
Statlig indirekt skatt
Punktskatter, moms etc
Stämpelskatt
Avgift vid förvärv av fastighet
Valor Catastral
Taxeringsvärde

När ska de olika skatterna betalas?

Sista inbet.dag Skatt Formulär Period
2020-01-20 Källskatt löner Modelo 111 4:e kvartalet 2019
2020-01-20 Källskatt hyror Modelo 115 4:e kvartalet 2019
2020-01-20 Uthyrning av bostad, icke residenta Modelo 210 4:e kvartalet 2019
2020-01-30 Preliminärskatt enskild firma Modelo 130 4:e kvartalet 2019
2020-01-30 Momsredovisning Modelo 303 4:e kvartalet 2019
2020-01-30 Information, EU-moms Modelo 349 4:e kvartalet 2019
2020-01-30 Årsmoms, information av total för model 303 Modelo 390 År 2019
2020-01-31 Årsredovisning, totalen modell 115 Modelo 180 År 2019
2020-01-31 Årsredovisning, totalen modell 111 Modelo 190 År 2019
2020-02-28 Information av inköp/försäljn belopp över 3000 euro Modelo 347 År 2019
2020-04-20 Källskatt löner Modelo 111 1:a kvartalet 2020
2020-04-20 Källskatt hyror Modelo 115 1:a kvartalet 2020
2020-04-20 Preliminärskatt enskild firma Modelo 130 1:a kvartalet 2020
2020-04-20 Momsredovisning Modelo 303 1:a kvartalet 2020
2020-04-20 Infomation, EU-moms Modelo 349 1:a kvartalet 2020
2020-04-20 Preliminär bolagsskatt Modelo 202 1:a kvartalet 2020
2020-04-20 Uthyrning av bostad, icke residenta Modelo 210 1:a kvartalet 2020
2020-06-30 Deklaration för 2019 för residenta Modelo 100 År 2019
2020-07-20 Källskatt löner Modelo 111 2:a kvartalet 2020
2020-07-20 Källskatt hyror Modelo 115 2:a kvartalet 2020
2020-07-20 Preliminärskatt enskild firma Modelo 130 2:a kvartalet 2020
2020-07-20 Momsredovisning Modelo 303 2:a kvartalet 2020
2020-07-20 Infomation, EU-moms Modelo 349 2:a kvartalet 2020
2020-07-20 Uthyrning av bostad, icke residenta Modelo 210 2:a kvartalet 2020
2020-07-25 Bolagsdeklaration Modelo 200 År 2019
2020-10-20 Källskatt löner Modelo 111 3:e kvartalet 2020
2020-10-20 Källskatt hyror Modelo 115 3:e kvartalet 2020
2020-10-20 Preliminärskatt enskild firma Modelo 130 3:e kvartalet 2020
2020-10-20 Momsredovisning Modelo 303 3:e kvartalet 2020
2020-10-20 Information, EU-moms Modelo 349 3:e kvartalet 2020
2020-10-20 Preliminär bolagsskatt Modelo 202 2:a kvartalet 2020
2020-10-20 Uthyrning av bostad, icke residenta Modelo 210 3:e kvartalet 2020
2020-12-20 Preliminär bolagsskatt Modelo 202 3:e kvartalet 2020
2020-12-31 Deklaration, icke residenta innehavare av egendom Modelo 210 År 2019