menu

Företagstjänster

Starta företag i Spanien

Har du funderat på att starta företag i Spanien? Nedan följer en sammanställning över vad som gäller.

Affärsidé

Vare sig du startar egen verksamhet i Spanien eller i Sverige gäller det först och främst att ha en genomtänkt affärsidé innan du startar. Tänk på din egen kunskap, vilken målgrupp du vill vända dig till, vilket behov de har, hur du bäst når denna målgrupp, prisnivå etc.

Företagsform

Den enklaste företagsformen är enskild firma. Det betyder att din egen privatekonomi helt är sammanblandad med företagets. Andra alternativ är:
Kapitalbolag (S.L. Sociedad Limitada), motsvarighet till svenskt privat aktiebolag. Aktiekapital minimum 3.010 euro.
Aktiebolag (S.A. Sociedad Anonima), motsvarighet till svenskt publikt aktiebolag. Aktiekapital minimum 60.000 euro.

Lokal

De flesta måste få tag på en lokal, antingen via köp eller att hyra. Vid hyra är det normalt att deponera två månadshyror som säkerhet. Hyran kommer att momsbeläggas och vid betalning av hyran dras det av en källskatt som betalas till skattemyndigheten, som säkerhet för att hyresvärden kommer att deklarera för hyran.

Registrering av företaget

Alla företagare måste registrera sitt företag. En enskild firma registreras hos skattemyndigheten. Vid registreringen måste du uppvisa ditt spanska personnummer (NIE), pass, samt ifyllda registreringsblanketter. Registreringen går snabbt under förutsättning att alla papper är korrekta. När företaget är registrerat anmäler man sig till försäkringskassan för inbetalning av ett fast månadsbelopp f n ca 270 euro per månad som täcker sjukvård och viss pension. Beträffande bolag, se bolagsbildning.

Moms och f-skatt

Samtliga företagare måste betala moms och skatt. Momsen regleras per kvartal. Momssatsen är normalt 21 % men för vissa verksamheter är den 4 % eller 10 %. Enskild firma betalar preliminärskatt på vinsten med 20 % per kvartal. Skatten är tillgodo vid självdeklaration.

En del verksamheter kan som alternativ ha s.k. modulbeskattning. Det innebär att man betalar ett fast månadsbelopp, som inkluderar skatt och moms.

Bokföring

Alla företag måste ha en bokföring enligt spansk kontoplan såvida du inte valt schablonbeskattning som medför att du slipper bokföring. Spansk bokföring är mycket olik den svenska och är du inte proffs på bokföring bör du köpa den tjänsten.

Bilda företag i Spanien

Här redovisas kortfattat för hur du bildar ett bolag i Spanien.

Bolagsnamn

En bildare, person eller bolag måste skaffa spanskt ID/Reg. Spanskt ID för utländska medborgare söks hos Nationalpolisen i Spanien, alternativt på spansk ambassad/konsulat. För företag söks reg.nr hos skattemyndigheten.

Bolagsnamn söker man via Registro Mercantil Central.

Enskild firma erhåller samma namn som ägaren och annat namn är endast av marknadsföringskaraktär.

Bolagshandlingar

Bolagsbildning sker inför Notarien, som upprättar handlingarna. Bankintyg på insatt aktiekapital, minimum 3.010 euro, och namncertifikat ska medtagas i original, liksom pass för bolagsbildarna.

Organisationsnummer

Så snart man fått bolagshandlingarna från Notarien, ansöks om organisationsnummer hos skattemyndigheten.

Registrering av bolaget

Inom 30 dagar från bolagsbildningen, ska handlingarna lämnas till Handelsregistret för slutlig registrering.

Den ovanstående proceduren tar ca 2 månader och bör genomföras med kvalificerad hjälp från en erfaren revisor eller advokat.

Uppstart av verksamhet

För start krävs följande:

Olika företagsformer

Verksamheten kan bedrivas under olika företagsformer. Dessa påminner mycket om de svenska. För den som vill bedriva verksamheten i mindre skala rekommenderas den enskilda firman. Vid mer omfattande verksamhet rekommenderas att ett bolag bildas.

Enskild firma

Lämplig för mindre omfattande verksamhet. Ägarens privatekonomi sammanfaller med rörelsens. Sociala kostnader betalas med f n ca 270 euro varje månad från och med den tidpunkt när ekonomisk verksamhet startas. Preliminär skatt betalas med 20 % av varje kvartals vinst. Vid årets slut läggs den skattskyldiges alla inkomster samman och avstämning sker mot den preliminärt betalda skatten. Inkomstskatten är progressiv, dvs ju högre årlig inkomst ju högre skatt. Moms betalas kvartalsvis. Personligt betalningsansvar finns för såväl rörelsens som privatpersonens skulder och åtaganden.

Handelsbolag

Reglerna är fullt ut samma som för enskild firma. Skillnaden är att antalet delägare är minst två. Delägarna är solidariskt ansvariga för verksamheten. En fordringsägare kan således kräva envar av delägarna.

Kommanditbolag

Reglerna är fullt ut samma som för enskild firma. Skillnaden är att antalet delägare är minst två. Minst en delägare har ett obegränsat ansvar och minst en delägare ansvarar enbart med sin insats i bolaget.

Filial

Ett svenskt företag kan driva sin spanska verksamhet genom filial. Det svenska bolaget är obegränsat ansvarigt för eventuella skulder och åtaganden. Filialen ska inskrivas i handelsregistret.

Kapitalbolag (S.L.) med begränsat ansvar – motsvarar svenskt aktiebolag

Kapitalet är uppdelat i andelar. Det räcker med en delägare. Bolaget kan ha flera olika verksamhetsgrenar. Reglerna påminner mycket om ett svenskt aktiebolag. Revisionsplikt saknas emellertid. Vinstbeskattning sker hos bolaget med 25 %. Den som utses till bolagets ledare (administrador) betalar sociala kostnader med ett fast belopp, f n ca 300 euro per månad, från den månad verksamheten startas.

Minimikapitalet är 3.010 euro och inbetalas på valfri bank. Beloppet är spärrat tills bolaget är färdigregistrerat. Kostnaden att bilda bolaget varierar men kan uppskattas till ca 2.000 euro. Beloppet måste förskotteras av ägarna eftersom aktiekapitalet ej får röras innan bolaget är färdigregistrerat. Moms inbetalas varje kvartal. Man har tre veckors tid på sig att beräkna och betala momsen. Om den ingående momsen överstiger den utgående återbetalas ej beloppet utan rullas vidare till nästa momsperiod. Sociala kostnader avseende anställd personal betalas varje månad. Varje räkenskapsår är bas för inkomstskatten. Vid bokslutet ska speciella räkenskapshandlingar upprättas. Krav på extern revision saknas. Preliminär skatt betalas löpande under året i förhållande till föregående års resultat.

Aktiebolag (S.A.)

Reglerna påminner mycket om kapitalbolaget. Minimikapitalet uppgår dock till hela 60.000 euro. Det innebär att enbart mycket stora bolag med krav på högt aktiekapital är intresserade av denna företagsform.

Spansk moms (IVA)

Den spanska momsen är en av de lägsta i Europa. Systemet fungerar ungefär som i Sverige. EU-ländernas momssystem är mycket likartat men vissa skillnader finns. Moms finns inte på Kanarieöarna eller i de spanska enklaverna Ceuta och Melilla som ligger i Marocko. Alla som yrkesmässigt säljer varor eller tjänster ska fyra gånger per år redovisa in momsen till statskassan. Stora företag gör det varje månad.

21 %

Handel med varor och tjänster är grunden för momsen likväl som import av varor. Standardmomsen är ett pålägg på 21 %. Detta är den vanligaste procentsatsen och gäller alltid såvida inte en lägre procentsats har angivits.

10 %

En lägre procentsats, pålägg 10 %, tillämpas på handel med och import av matvaror (såväl till människor som djur) med undantag av alkohol, vatten, försäljning av privatbostäder (nyproduktion), inhemska transporter (taxi, buss, flyg, tåg, vägavgifter etc), hotell (1-4 stjärnor, medan 5-stjärniga hotell tillämpar 21 %), restauranger (inklusive alkoholhaltiga drycker).

4 %

Den lägsta procentsatsen, pålägg 4 %, tillämpas på baslivsmedel (bröd, mjölk, ägg, frukt och grönsaker), böcker, dagstidningar och handikapputrustning.

0 %

I likhet med de flesta EU-länder finns en nollprocentregel för läkarvård, försäkringspremier, bankavgifter, utbildning samt hyra avseende privat boende.

Momsredovisning

Varje tremånadersperiod med början januari - mars är grund för momsredovisningen. Skillnaden mellan moms på försäljning och moms på inköp betalas inom tre veckor efter periodens utgång. Skattemyndigheten betalar ej tillbaks moms utan momsfordran rullas framåt. Vid kalenderårsskifte kan återbetalning begäras men kombineras ofta med taxeringsrevision.