menu

Privat

Flytta till Spanien

Innan du flyttar till Spanien finns det en del saker som du bör tänka på. Det gäller dig som vill börja arbeta i Spanien, om du flyttar ensam eller med hela familjen. Så länge du och familjen är EU-medborgare är det fritt att flytta till och arbeta i Spanien på kort eller lång sikt. Familjen kan hyra eller köpa bostad, arbeta eller starta företag i Spanien och att låta barnen gå i skola.

NIE-nummer

Om du vill arbeta, starta företag eller köpa en bostad måste du ha ett spanskt personnummer (NIE). Detta erhålls via Nationalpolisen i Spanien alternativt söks det hos spansk ambassad/konsulat i Sverige. Ansökningsformulär och giltigt pass i original ska tas med. En mindre avgift betalas.

Residencia

Om din vistelse är tänkt att vara en längre tid bör du anmäla att din vistelse är permanent och få residencia. Ansökan om Residencia görs personligen hos Nationalpolisen på orten. Observera att residencia har inget med skattskyldighet att göra. För detta gäller andra regler.

Padrón eller empadronamiento - Inskrivning i kommun

Padrón de Habitantes del Ayuntamiento
När du flyttar in i en kommun ska man gå till kommunhuset och skriva in sig. Kommunen får bidrag från staten för alla som skriver in sig i kommunen. Dessa bidrag används till att dimensionera polis, sjukvård, vägar, sophämtning, skolor och annat som kommer kommuninvånarna tillgodo. Man kan även få rabatter på evenemang i kommunen, busskort m m. Registreringen är gratis.

Detta har inget med Residencia att göra och informationen samkörs inte med några register. Du kan vara skriven i Sverige (inte vara resident i Spanien) och inneha padrón i den kommun där du bor.

Försäkringskassa

Om du i Sverige anmäler flytt till Spanien kommer du att skrivas ut ur den svenska försäkringskassan. Dvs du förlorar det skydd det innebär att tillhöra den svenska försäkringskassan. Har du barn kommer du att förlora rätten till barnbidrag. För att bli inskriven i den spanska försäkringskassan måste du arbeta i ett spanskt företag, starta ett företag i Spanien eller uppbära svensk allmän pension (normalt tidigast vid 61 års ålder). Tillhör du inte någon av de nämnda kategorierna behöver du en privat sjukförsäkring.

Sjukvård i Spanien

Sjukvård kan vara offentlig eller privat. Den offentliga vården är gratis. Inom den privata vården finns tillgång till svensktalande läkare och tandläkare.

Att hyra en bostad

I Spanien är det ganska lätt att hitta hyresobjekt. Hyran brukar gälla månadsvis och betalas i förskott. Det är vanligt att betala en deposition på en eller två månadshyror. De flesta hyreskontrakt gäller antingen ett par månader eller upp till 11 månader. Det är vanligt att hyresgästen betalar sin förbrukning av el och vatten förutom själva hyran.

Att arbeta i Spanien

Att vara anställd i Spanien fungerar i princip på samma sätt som i Sverige. Arbetstiden är 8 timmar som kan vara uppdelad i för- och eftermiddagspass eller arbete utan uppehåll för siesta. Löner ska enligt lag betalas ut senast den 5:e i månaden efter inarbetad lön. Sociala avgifter ligger i ungefär samma nivå som i Sverige.

Körkort

Det svenska körkortet är giltigt i Spanien till dess det går ut. Därefter byts det ut mot spanskt körkort. Det går inte att förnya körkortet i Sverige om man är resident i Spanien.

Köpa bostad i Spanien

När du har hittat din bostad i Spanien är det en del punkter som måste kontrolleras innan du gör själva köpet. Följande är de viktigaste punkterna som vi som ditt ombud hjälper dig att kontrollera:

För att du som köpare ska kunna få lagfart krävs att det upprättas en överlåtelsehandling hos en notarie. Vi medverkar under notariebesöket och ser till att alla handlingar är rätt. När du har köpt bostaden hjälper vi dig med att:

Behöver du ett lån för att finansiera köpet?

Du kan låna i Sverige, i Spanien eller någon annanstans. Det lättaste är att ta ett svenskt lån med en svensk säkerhet. Du kan t ex pantsätta din svenska bostad eller lämna borgen som säkerhet. Det går även att låna i Spanien och som säkerhet lämna en inteckning i den spanska egendomen.

Ett råd är att tänka på valutarisken. Om du har dina inkomster i svenska kronor kan det vara tryggt att ha ett lån i samma valuta. Även i spansk bank kan man få lån i svenska kronor. Oavsett var i världen du tar ett lån för att köpa en fastighet så är räntorna avdragsgilla i din svenska deklaration.

Reglerna för ROT och RUT är desamma som vid en svensk fastighetsaffär. Det spelar således ingen roll att fastigheten är belägen i Spanien.

Ovanstående som avser lån, ROT och RUT gäller för de som inte är bosatta i Spanien, dvs icke residenta i Spanien och skattskrivna i Sverige.

Ett köp av en bostad är förenat med höga omkostnader. Du bör således vara säker på att det är rätt bostad du köper innan du genomför ett köp. De kostnader som tillkommer på priset vid köp av nyproduktion direkt från byggbolaget är 10 % i moms samt ca 1 % i stämpelskatt plus ca 1,75 % av lånet om du köper med lån. Till detta kommer avgifter för notarie, inskrivning i fastighetsregistret och ombud. Dessa avgifter kan komma att uppgå till ca 4.000 €. Köper du ett begagnat hus blir stämpelskatten 8 % för de första 400.000 €. Vid högre köpeskilling blir beloppet för stämpelskatten högre. Omkostnader som avser lån och utlägg är samma vid köp av ett ny eller begagnad bostad. Avgifterna kan däremot variera från region till region.

Tänk på att en fastighetsaffär är helt annorlunda i Spanien än vad du är van vid från Sverige. Alla handlingar är på spanska. Därför behöver du ett ombud som kan hjälpa dig och ta vara på dina rättigheter. Du är välkommen att anlita oss på Global Accounting när du har hittat din bostad i Spanien.

Spanska skatter - privatpersoner

Precis som i Sverige finns det i Spanien en mängd olika skatter, en del kommunala och en del statliga.

Kommunala skatter

Statlig indirekt skatt

Statlig direkt skatt

Spansk arvs- och gåvobeskattning

Spanien har arvsskatt. Den varierar mellan olika regioner. Spanien har 17 olika regioner varför det finns 17 olika arvskattesystem. Vissa regioner har ingen arvskatt.

Arvingarna till den som vid dödsfall har förmögenhetsmassa i Spanien (t ex bostad, bil, pengar) måste upprätta en arvskattedeklaration för att kunna överta den ärvda tillgången. Om det blir arvsskatt att betala måste denna betalas innan äganderätten kan övergå till arvingarna.

Det kan vid större förmögenhetsöverföringar bli en betydande arvskatt för arvingarna att betala. Vid mindre värden som ska överlåtas brukar arvskatten bli försumbar. Fördelningen sker enligt spansk lag om den avlidne är fast boende i Spanien och för den som inte är resident i Spanien fördelas arvet enligt svensk lag. Detta kan emellertid via ett testamente ändras. Vill du att svensk lag ska gälla vid fördelningen bör detta anges i ett testamente.

Gåvoskatten fungerar ungefär som arvsskatten. Vid ett arv finns alltid grundavdrag. Detta saknas vid gåvobeskattningen. Det betyder att så snart du ger bort en gåva blir det gåvoskatt för mottagaren.

Behöver ett spanskt testamente upprättas?

Spanien accepterar ett svenskt testamente. Fördelen med att ha ett spanskt testamente är att det påskyndar fördelningen och det finns redan registrerat vem som ska erhålla arvet. Man spar en hel del kostnader om ett spanskt testamente finns. I det spanska testamentet bör det framgå vilket lands lag som ska reglera arvet.

Spansk inkomstskatt - privatpersoner

Så beskattas inkomster i Spanien.

Inkomst från eget bolag

Normalt är lön från eget bolag jämställt med lön från vilken anställning som helst.

Inkomst från förmånsvärde av fast egendom

Alla ej residenta personer som äger fast egendom måste skatta på ett beräknat förmånsvärde. Detta fastställs till 2 % av taxeringsvärdet (valor catastral).

Hyrs bostaden ut ska inkomsten deklareras kvartalsvis i Spanien.

Lön och pensioner

Varje arbetsgivare ska varje månad betala lön samt dra källskatt på denna lön. Källskatten betalas till skattemyndigheten en gång per kvartal. Under januari månad påföljande år lämnas kontolluppgift. Med lön menas kontant bruttolön samt olika förmånsvärden. Det kan vara förmån av fri bil, fri kost, fri bostad etc.

För residenta i Spanien medför det att löner och pensioner erhållna från Sverige beskattas fullt ut i Spanien med undantag för offentliganställdas pensioner. Omvandlingen från kronor till euro sker till en genomsnittlig årskurs.

Inkomst av fastighet

Ej resident person som avyttrar sin bostad blir beskattad med 19 % (gäller 2016) av vinsten. Vinsten beräknas på försäljningspris, minskat med försäljningsomkostnader och reparationer som utförts med byggnadslov. Det reduceras med inköpspris och omkostnader vid köpet. Köparen ska betala in 3 % av köpesumman direkt till skattemyndigheten (inom 30 dagar) och säljaren får endast ut 97 % av köpesumman. Senast tre månader senare ska säljaren betala sin reavinstskatt. För resident person gäller samma sak men dels ska köparen ej betala 3 % direkt till skattemyndigheten dels sker deklarationen samtidigt som övriga inkomster deklareras. En resident person kan få uppskov med sin reavinst enligt liknande svenska regler.

Inkomst av kapital

För handel med värdepapper sker en summering för hela året varvid vinster får kvittas mot förluster.

Utdelningar och ränteinkomster ca 20 %. Beskattningsrätten övergår från Sverige till Spanien på utflyttningsdagen.

Avdrag

Några av de viktigaste avdragen är:

Pensionera sig i Spanien

De flesta av de svenskar som bor i Spanien kommer en dag att få pension, vare sig den kommer från Spanien, Sverige eller både och.

Arbete i Sverige

Om du arbetat i Sverige har du tjänat in en viss rätt till pension. Storleken beror på hur länge du har arbetat och vilka inkomster du har haft. Pensionen betalas ut från Försäkringskassan. Det spelar ingen roll var i världen du bor när den ska betalas ut. Pensionen betalas ut tidigast vid 61 års ålder. Du kan ha kompletterat din pension med inbetalningar gjorda till ett försäkringsbolag. Dessa kan vara antingen en pensionsförsäkring eller en kapitalförsäkring.

En nackdel för svenskar som bor i Spanien är att all pension från Sverige till Spanien drabbas av svensk så kallad SINK-skatt om 25 %.

Arbete i Spanien

Om du har arbetat i Spanien och fått lön kommer du även att få spansk pension. Denna utgår när du fyllt 65 år. Den spanska försäkringskassan administrerar pensionen. Privatpersoner och företag kan betala in en premie till plan de pensiones. Inbetalt belopp är avdragsgillt och utfallande belopp är skattepliktigt.

Pensionsansökan lämnas till försäkringskassan i Spanien, som sedan sänder vidare till de länder där man intjänat pension.